پیش مخلوط گوسفند و بز
پیش مخلوط گوسفند و بز

پیش مخلوط گوسفند و بز

موفقیت در پرورش گوسفندو بزنیازمند توجه به محیط و جایگاه پرورش ،تغذیه و انتخاب نژاد مناسب می باشد درکشور ما توجه به ،پرورش صنعتی و اقتصادی دام های سبک روبه افزایش است و این امر نویئ بخش ایجاد مشاغل جدید برای نیروهای دانشگاهی و همچنین بهبود عملکرد و بازده برای نیروهای در حال کار می باشد.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید