سیستم‌های ورود و خروج گاوها به جایگاه دوره انتقال

سیستم به تدریج داخل- به تدریج خارج( fill Sequential)
سیستم همه وارد- همه خارج (All in- All out)


روش به تدریج وارد- به تدریج خارج در گله‌های بزرگ و با بیش از ۱۰۰۰ رأس گاو و همچنین در سیستم مدیریتی انتقال به زایشگاه درست در موقع زایمان رواج یافته است، اگر چه می‌تواند با سایر استراتژی‌های مدیریتی زایشگاه نیز سازگار شود. این روش مزیت منحصر به فردی دارد که توجه کارگران را به گروه کوچک‌تری از گاوها در جایگاهی در مجاورت زایشگاه متمرکز می‌کند. جایگاه گاوهای پیش از زایش جایگاهی است که گاوها سه هفته قبل از تاریخ پیش‌بینی شده زایمان به آن انتقال یابند. جایگاه به تدریج پر می‌شود و به سه جایگاه جداگانه تقسیم می‌شود که گاوها بسته به فاصله تا زایمان، در هفته اول یا دوم و سوم در آن قرار گیرند. اگر گله به اندازه کافی بزرگ باشد می‌توان جایگاه‌های جداگانه‌ای برای تلیسه‌ها و گاوهای بالغ قبل از زایش در نظر گرفت. دورترین جایگاه از زایشگاه با گاوهایی پر می‌شود که ۲۱ روز قبل از زایمان هستند. این گروه وارد جایگاه مجاوری می‌شوند که ۱۴ روز تا زایمان فاصله دارند و گروه قبلی هم وارد جایگاه بعدی می‌شوند که درست در مجاورت زایشگاه قرار دارد. این گاوها ۷ روز تا زایمان فاصله دارند و بیشتر مورد توجه کارگران زایشگاه قرار خواهند گرفت و در واقع گروه حساس نزدیک زایش هستند. البته آخرین جایگاه تا زمانی که گروه بعدی بخواهد وارد شود خالی نخواهد بود بنابراین، بایستی ظرفیت آن ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از اندازه پیش‌بینی شده باشد تا هم گاوهایی که هنوز زایمان نکرده‌اند و هم گاوهایی که از گروه قبلی به این گروه می‌پیوندند را در خود جای دهد. این سیستم تنش حاصل از ورود به گروه جدید را ۷ روز قبل از زایش، در تعداد اندکی از گاوها ایجاد می‌کند ولی تأثیرات منفی گروه‌بندی مجدد بیشتر روی گاوهایی است که وارد جایگاه جدید می‌شوند تا گاوهایی که از قبل ساکن آن گروه بوده‌اند. با تأمین فضای بیشتر می‌توان بر این شکل فائق آمد.

خروجی‌های منتهی به راهروهای بین ردیف‌های استال نقش زیادی در جابه جا کردن و انتقال گاو به گروه جدید دارند. در این طرح آخرین جایگاه قبل از زایشگاه می‌تواند مجهز به فری‌استال یا جایگاه با بستر فشرده باشد که ممکن است اندازه اش دو برابر زایشگاه در نظر گرفته شود این روش در گله‌های با بهاربندهای بزرگ نیز استفاده شود که در آنها بهار‌بند پیش از زایش به ۳ بخش جداگانه تقسیم می شود و انتقال گاوها بین جایگاه ها به سمت زایشگاه بسته به تاریخ زایمان صورت می‌گیرد.
در این طرح‌های چندین جایگاهی امکان هدایت گاو آبستن در راهروهای هدایت گاوها در اطراف تأسیسات باید وجود داشته باشد و ۱ تا ۲ فری استال برای داشتن فضا برای افزودن یک در یا یک نقطه دسترسی  حذف می‌‌شود تا امکان انتقال راحت گاوها توسط گاوبر به جایگاه دیگر یا زایشگاه وجود داشته باشد (شکل 1).


شکل.1  (Aنمای جایگاه انتظار زایش یک گاوداری ۲۵۰۰ رأسی سه جایگاه جداگانه که توسط گیت ها از همدیگر جدا شده اند و در طول جایگاه در یک طرف راهرو قرار گرفته اند و در طرف دیگر راهرو به همین صورت. سه جایگاه مجزا برای تلیسه های در انتظار زایش تعبیه شده است .دفتر و زایشگاه در انتهای جایگاه سوم قابل مشاهده هستند. گاوها بسته به زمان باقی مانده به زایش بین این سه جایگاه پراکنده میشوند (B نمای جایگاه انتظارزایش از انتهای زایشگاه

 

سیستم همه وارد - همه خارج
استفاده از رویکرد مدیریتی همه وارد- همه خارج در مدیریت گاوهای دوره انتقال سیستم مرسومی نیست اما می‌تواند در سیستم‌های بستر فشرده یا فری استال ادغام شده با زایشگاه اجرا شود. مدت زمان اقامت را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که جایگاه يا تنها مختص گاوهای تازه‌زا باشد یا کل گاوهای دوره خشکی را با احتساب متوسط نرخ زایمان در هفته در خود جا دهد. در این سیستم گاوها در کل دوره تازه زا یا خشکی در یک گروه با حفظ غالبیت اجتماعی خود باقی می‌مانند در سیستم های با بستر فشرده، محل زایش گاوها ممکن است در همان جایگاه باشد یا به زایشگاه جداگانه ای، منتقل شوند.

 

1402/03/28
ارسال نظر شما

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید