اثرات منفی عدم مدیریت سیلو روی عملکرد شکمبه

ورودی آشغال؛ خروجی آشغال


کیفیت علوفه پاشنه آشیل کار متخصص تغذیه نشخوار کنندگان است. هر چه علوفه با کیفیت تری از انبار شما خارج شود متخصص تغذیه ماهرتری داشته اید. مدیریت سیلو کار آسانی نیست و تعاملات پیچیده ای لازم دارد تا بیشترین سود از سرمایه گذاریهای انجام شده روی کشت، برداشت، ذخیره سازی و تغذیه علوفه حاصل شود. اصول ذخیره کردن هر علوفه ای باید خروج هوا و رطوبت و حفظ مواد مغذی در آن باشد. خروج آب باعث می شود که علوفه به حدی خشک شود که فعالیت میکروبی متوقف گردد و خروج هوا با ایجاد شرایط برای بروز تخمیر غیر هوازی، مواد مغذی علوفه را حفظ می کند و فعالیت میکروبی را کلاً متوقف می کند و یا به تأخیر می اندازد. وقتی محصول در معرض هوا قرار میگیرد میکروبهای هوازی فعال می شوند. این دوباره فعال شدن مواد مغذی مفید سیلو را مصرف میکند و از عمر علوفه ذخیره شده می کاهد. طی هر کدام از این مراحل فرصت هایی وجود دارند که اگر از دست بروند، اثرات بسیار جدی روی شکمبه و در نتیجه تولید و سود آوری ما خواهند داشت.


اشتباه اول

کم اهمیت فرض کردن گندیدگی علوفه سیلو شده


دور نریختن علوفه سیلو شده گندیده  و مخلوط کردن بخش کمی از آن با  جیره برای هر گاوداری  وسوسه کننده است ولی باید در نظر داشت که هر سانتی متر از سیلو نقش بسیار بزرگی در موفقیت خوراک دهی ایفا می کند، اگر چه این کار همیشه علت اصلی آلودگی جیره نیست. در یک تحقیق اثر افزودن علوفه گندیده سیلو به یک جیره بر پایه علوفه سیلو شده، گردید. این تحقیق این موضوع را روی دام زنده  به شیوه اصولی بررسی کرده است .به این صورت که ۱۲ گاو داشتی که کانوله گذاری شده بودند، با علوفه ذرت سیلو شده سالم و یا گندیده تغذیه شدند چهار جیره آزمایشی شامل ۹۰ درصد علوفه سیلو شده و ۱۰ درصد مکمل  (براساس ماده خشک بودند. علوفه ذرت سیلو شده در این جیره یکی از ۴ شرایط زیر را داشتند:


۱- ۱۰۰ درصد طبیعی
۲ - ۷۵ درصد طبیعی و ۲۵ درصد گندیده از لایه ای که ۵/۴ درصد گندیدگی داشت.
۳- ۵۰ درصد طبیعی و ۵۰ درصد گندیده از لایه ای که ۱۰/۷ درصد گندیدگی داشت
۴- ۲۵ درصد طبیعی و ۷۵ درصد گندیده از لایه ای که ۱۶ درصد گندیدگی داشت.


 
 pH و ترکیب شیمیایی کل علوفه ذرت سیلو شده در جدول (۱) آورده شده است. علوفه سیلو شده گندیده در جیره های ۲، ۳ و ۴ واقعاً تغذیه شد. افزودن علوفه سیلو شده گندیده قابلیت هضم پروتئین خام را به صورت خطی کاهش داد و در نتیجه اثر منفی قابل توجهی روی مصرف ماده خشک (DMI) و قابلیت هضم NDF داشت (جدول۲) بزرگترین تفاوت NDFd ، بین جیره با کمترین میزان فساد و جیره طبیعی بود. تفاوت ۷/۲ واحدی در قابلیت هضم اثر قابل توجهی روی رشد یا شیر تولیدی گاو می گذارد وقتی محتویات شکمبه تخلیه شده بررسی گردید مشاهده شد که علوفه سیلوی گندیده تا حد زیادی انسجام و یکنواختی تله فیبری در شکمبه را از بین برده است.


اشتباه دوم

پر کردن سیلو با علوفه مرطوب


هنگامی که یونجه و یا گراس و یا دانه های غلات سیلو شده یک تخمیر کلستریدیایی را ایجاد می کنند که منجر به ایجاد و تجمع آمین های بیوژنیک و آمونیم میشود بوی اغلب آنها دقیقاً اسمشان را توجیه می کند. از بین آنها پوترسین، کاداورین، هیستامین در تخمیر سیلو بیشترین نقش را دارند. یک مطالعه اختصاصی دیگر اثر جایگزینی علوفه یونجه سیلو شده مستقیماً پس از برداشت با یونجه خشک و نقش آن روی مصرف خوراک و عملکرد گاو را بررسی نمود. گاوهای گوشتی کانوله گذاری شده در شکمبه و شیردان با جیره های حاوی یونجه به صورت خشک و یا سیلو شده ذرت سیلو شده و کنسانتره تغذیه شدند. یونجه سیلو شده در مقادیر ۰، ۳۳، ۶۷ و ۱۰۰ درصد از ماده خشک جایگزین یونجه خشک گردید. محتوی علوفه جیره ۵۰ درصد بود که ۶۰ درصد از این ۵۰ درصد یونجه خشک و یا یونجه سیلو شده بود بود.  

غلظت های پوترسین و کاداورین در مایع گوارشی شیردان وقتی یونجه ای که بلافاصله پس از برداشت سیلو شده بود در جیره وارد شد افزایش یافت. همزمان با افزایش سطوح پوترسین و کاداورین در جیره، مصرف ماده خشک به اندازه بیش از ۲۵ درصد کاهش می یابد به شرطی که کل علوفه خشک جیره با علوفه سیلو شده، جایگزین می شد. علاوه بر این قابلیت هضم ماده خشک در شکمبه و خروجی آن، وقتی علوفه سیلو شده در جیره بیش از علوفه خشک ،بود به صورت خطی کاهش یافت.
 

در مطالعه دیگری انقباضات شکمبه ای بعد از القاء یونجه سیلو شده مستقیماً پس از برداشت، به درون شکمبه گوسفند ارزیابی گردید. القاء ده دقیقه قبل از خوراک دهی آغاز شد. مصرف خوراک ۱/۵) تا ۹ ساعت بعد از القاء عصاره علوفه سیلو شده) و حرکات شکمبه کاهش یافت. این عصاره علوفه سیلو شده مصنوعی شامل مقدار قابل توجهی از VFAS ،لاکتات کربوهیدرات های محلول بود و از لحاظ pH اسمولالیته ،آمونیم نیترات و نیتریت با عصاره علوفه سیلو شده طبیعی مشابه بود. پس از این کار تنها ۴۰ درصد کاهش مصرف خوراک در آزمایش قبلی مشاهده شد. این نشان میدهد که موارد دیگری غیر از رطوبت علوفه در کاهش مصرف خوراک نیز مؤثر هستند. بسیار زیاد در مورد فعالیت های مدیریتی و کنترل تخمیر در سیلو نوشته شده است و با این که فرآیند بسیار ساده ای به نظر میرسد ولی نقش بسیار مهمی روی کیفیت خوراک دارد و ۶۰ درصد کاهش مصرف خوراک در تحقیق اول را احتمالاً باعث شده است.

 

نتیجه


از نقطه نظر عملی مخلوط کردن علوفه سیلو شده آلوده با علوفه سیلو شده بدون کپک، روش تغذیه ای مناسبی برای کاهش اثر علوفه کپک زده و تاثیر آن بر گاوهای پرتولید نیست. مدیریت سیلوی مناسب میتواند عملکرد بهینه شکمبه را حمایت کند. برای دست یابی به این عملکرد بهینه فرآیند تخمیر در سیلو باید کنترل و هدایت شود. کاهش شدید pH در زمان پر شدن سیلو و پایداری هوازی از معیارهای خوب کنترل شدن تخمیر و کیفیت علوفه در سیلو هستند. کیفیت علوفه در حین سیلو ،شدن بهتر نخواهد شد، فقط می تواند در همان حد حفظ شود یا ضعیف تر شود. ورودی آشغال، خروجی آشغال را در پی خواهد داشت.

 

منبع:
Skidmore, A. (2020). Garbage in, garbage out: Impact of silage mismanagment on the rumen. Progressive Dairyman. Issue 13. August 7:36-37

 

1402/07/04
ارسال نظر شما

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید